Stadgar

Stadgar i utskriftsvänligt format hittar du här.

Föreningsstadgar för Östra Tostareds fiberförening ekonomisk förening.

 § 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Östra Tostareds fiberförening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bygga och förvalta ett lokalt fiberkabelnät för överföring av så kallade bredbandtjänster. Föreningen kan även direkt eller indirekt tillhandahålla dylika tjänster som till exempel internet, television och telefon, samt med detta förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun.

Föreningens verksamhetsområde är Tostared med omnejd.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas person som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av dem vara medlem.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet. formulär.

Anmälan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator/hyresgäst jämställas med fastighetsägare. I dylika fall kan föreningen komma att kräva en fullmakt från fastighetsägaren.

§ 5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 § 6 Insatser                                                                                                                    

Varje medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 5000 kr och högst  30000 kr för varje ansluten fastighet. Beloppen betalas av medlemmarna till föreningen i den takt som anläggningsarbetet kräver. Beslut om belopp och tidpunkt beslutas av styrelsen.

En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Medlemsavgift

Varje medlem skall årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift

Varje medlem skall till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet fastighetsanslutningsavtal.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Medlemmar som tillkommer efter byggstart av fiberkabelnätet kan utöver insatsen, komma att debiteras en engångsavgift vilken anges i aktuellt fastighetsanslutningsavtal. Detta beslutas av föreningsstämman.

§ 7.3 Nätavgift

Varje medlem skall till föreningen årligen betala en nätavgift för förvaltningen av fiberkabelnätet.

§ 7.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

 § 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägning skall göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för av- görande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Om andelen inte överlåtits i samband med att fastigheten bytt ägare, eller om andelen har överlåtits i samband med att fastigheten bytt ägare men att förvärvaren inte ansöker om, respektive inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet och vederbörande rättsinnehavare får tillbaka den inbetalda insatsen och eventuell beslutad vinstutdelning enligt bestämmelserna i 6§ stadgarna och 4 kap. 1§ m.fl. Lag (SFS1987:667) om ekonomiska föreningar.

§ 9 Avgång

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet skall ha kommit styrelsen tillhanda senast tre månader före räkenskapsårets slut för att avgången skall ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en månad före räkenskapsårets slut.

§ 10 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Styrelseledamöter väljs för högst två år. Ledamot kan väljas om. Om en helt ny styrelse väljs på föreningsstämma skall mandattiden för hälften, eller vid udda antal, närmast högre antal, vara ett år. Om lika röstetal uppstår vid omröstning, har ordföranden utslagsröst.

§ 11 Konstituering och firmateckning

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser två styrelseledamöter, att  tillsammans teckna föreningens firma

§ 12 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorsersättare för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen skall bestå av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse

§ 15 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2. Godkännande av röstlängden

3. Val av två justerare tillika rösträknare

4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. Fastställande av dagordningen

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Styrelsens årsredovisning

8. Revisorernas berättelse

9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur        vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

11. Frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisorer och eventuella revisorsersättare

15. Val av valberedning, minst två personer, var av en sammankallande

16. Motioner. Dessa skall lämnas till styrelsen minst fyra veckor före årsstämman

17. Övriga frågor. Dessa skall anmälas till styrelsen innan stämman öppnar.

18. Mötets avslutande.

§16 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar.

Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 17 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.

En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens företrädare enligt lag eller genom ombud. Ombud skall uppvisa skriftlig daterad fullmakt som inte är äldre än ett år.

§ 18 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla en uppgift om de ärenden som skall förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

§ 19 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas eller utdelas till medlemmarna i förhållande till erlagda insatser.

§ 20 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 21 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s